Boy Baby Massage Giỏi, Boy Hàng To, Body 1m70 60kg Hàng 18cm (H007)